Ga naar de inhoud

Ticket voorwaarden

Artikel 1 Definities 

 

De Artiest: de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten, amusement, sport, en/of media – zoals artiest, musicus, presentator, (tv-)personality en al degenen die technische, productionele of artistieke bijstand aan deze (beroeps)beoefenaar verlenen; Decathlon Premier Padel Rotterdam: Tribe Padel B.V. (kvk 91479312), statutair gevestigd te OUDERKERK AAN DE AMSTEL en kantoorhoudende aan de BURGEMEESTER STRAMANWEG 97C (1191EA) 

 

Bezoeker: de natuurlijke persoon die een toegangsbewijs heeft gekocht en/of in bezit heeft voor een door Decathlon Premier Padel Rotterdam georganiseerd concert en/of evenement en hiermee het recht heeft op toegang tot dit concert en/of evenement; 

 

Overeenkomst: de tussen Decathlon Premier Padel Rotterdam en Bezoeker tot stand gekomen overeenkomst; 

 

Evenement: Een (sport)uitvoering voor publiek in de ruimste zin van het woord, georganiseerd door Decathlon Premier Padel Rotterdam; 

 

Toegangsbewijs: een door Decathlon Premier Padel Rotterdam verstrekt document en/of barcode, dat toegang geeft tot – en recht geeft op het bijwonen van – het Evenement; 

 

Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden, inclusief alle terreinen, toegangswegen, ruimten en velden eromheen; 

 

Publiek: alle bij het evenement aanwezige toeschouwers, toehoorders en/of aanwezige derden. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten, waaronder alle geleverde diensten, handelingen, leveranties en werkzaamheden van Decathlon Premier Padel Rotterdam samenhangend met het Evenement. 

 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Overeenkomst, indien deze tot stand komt door middel van – en/of Bezoeker een toegangsbewijs koopt via – een door Decathlon Premier Padel Rotterdam ingeschakelde officiële (voor)verkooporganisatie. 

 

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Decathlon Premier Padel Rotterdam hiermee schriftelijk heeft ingestemd. 

 

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Decathlon Premier Padel Rotterdam zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door Decathlon Premier Padel Rotterdam uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor Decathlon Premier Padel Rotterdam de afwijking heeft aanvaard. 

 

  

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten 

 

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs voor het Evenement koopt en/of bestelt, ongeacht het (voor)verkoopadres en/of op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs op een andere wijze in bezit heeft gekregen. 

 

  

 

Artikel 4 Toegangsbewijs 

 

4.1 Het Toegangsbewijs is en blijft te allen tijde eigendom van Decathlon Premier Padel Rotterdam. 

 

4.2 Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot het Evenement aan één persoon. 

 

4.3 Het Toegangsbewijs is strikt persoonlijk en geeft alleen toegang aan degene die het Toegangsbewijs voor de eerste keer toont bij de aanvang en/of de entree van het Evenement. 

 

4.4 Het Toegangsbewijs verstrekt toegang tot het Evenement aan Bezoekers voor alle leeftijden. Indien een Bezoeker 16 jaar of jonger is, geldt echter dat hij/zij begeleid moet worden door een volwassene. 

 

4.5 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker is verstrekt, rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en misbruik op Bezoeker.  

4.6 Decathlon Premier Padel Rotterdam garandeert alleen de geldigheid van een Toegangsbewijs, indien deze is gekocht en/of besteld bij een officieel door Decathlon Premier Padel Rotterdam erkend (voor)verkoopadres. De bewijslast hieromtrent rust op Bezoeker. 

 

4.7 Decathlon Premier Padel Rotterdam behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal – al dan niet – per persoon te reserveren Toegangsbewijzen. 

 

4.8 Een groepsreservering kan na de ondertekening van de reservering niet meer worden geannuleerd. Een VIP reservering kan slechts worden geannuleerd tot 48 uur na het moment van reserveren. 

 

4.9 Aanvangstijden, zoals genoemd op het Toegangsbewijs, zijn onder voorbehoud. 

 

4.10 In het geval van een aanbetaling, ontvangt Bezoeker die het ticket heeft aangeschaft en de aanbetaling heeft voldaan, het daadwerkelijke toegangsbewijs pas nadat de restantbetaling volledig is voldaan. Decathlon Premier Padel Rotterdam stuurt de bezoeker hiervoor een e-mail op het bij haar bekende e-mailadres. Indien de bezoeker niet binnen de door Decathlon Premier Padel Rotterdam vermelde termijn (minimaal 7 dagen en maximaal 21 dagen na het verzenden van de e-mail) aan de overige financiële verplichtingen heeft voldaan, is de bezoeker van rechtswege in verzuim. Indien de bezoeker niet tijdig het volledige resterende bedrag aan Decathlon Premier Padel Rotterdam heeft betaald, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling van het reeds aanbetaalde bedrag en zal het ticket komen te vervallen. 

 

4.11 Wanneer Decathlon Premier Padel Rotterdam niet plaats kan vinden zal het bedrag van aanbetaling teruggestort worden minus €1,50 administratiekosten. 

 

4.12 Decathlon Premier Padel Rotterdam zal zich houden aan de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM. Indien Bezoeker niet meewerkt aan de maatregelen die door Decathlon Premier Padel Rotterdam zijn getroffen om conform de richtlijnen van het RIVM te werken, behoudt Decathlon Premier Padel Rotterdam zich het recht om Bezoeker toegang te weigeren en heeft Bezoeker geen recht op een restitutie. 

 

  

 

Artikel 5 Verbod (door)verkoop 

 

5.1 Het is Bezoeker niet toegestaan het Toegangsbewijs anders dan met de schriftelijke toestemming van Decathlon Premier Padel Rotterdam (door) te verkopen aan een derde en/of Toegangsbewijzen met een commercieel oogmerk aan te bieden of (door) te verkopen aan derden. 

 

5.2 Indien Decathlon Premier Padel Rotterdam gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Bezoeker niet de oorspronkelijke koper van het Toegangsbewijs is en/of het Toegangsbewijs is (door)verkocht en/of het Toegangsbewijs is vervalst, dan behoudt Decathlon Premier Padel Rotterdam het recht voor om de betreffende Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker. 

 

5.3 Het is Bezoeker niet toegestaan om op welke wijze dan ook reclame te maken voor het Evenement. 

 

  

 

Artikel 6 Verplichtingen Bezoeker 

 

6.1 Bezoeker is verplicht om zich te houden aan alle veiligheidsregels die gelden op Locatie en voorts alle instructies op te volgen van het aanwezige personeel, de beveiliging, de brandweer, de politie en andere bevoegden. 

 

6.2 Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering bij de entree alsmede gedurende het Evenement. 

 

6.3 Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs, die Bezoeker bij de entree en/of gedurende het Evenement op eerste verzoek van Decathlon Premier Padel Rotterdam en/of personeel op Locatie dient te tonen. 

 

6.4 Bezoeker is verplicht om bij de entree en/of gedurende het Evenement op eerste verzoek van Decathlon Premier Padel Rotterdam en/of personeel op Locatie een geldig identiteitsbewijs te tonen. 

 

6.5 Het is Bezoeker niet toegestaan om professionele opnameapparatuur mee te nemen naar het Evenement en/of mee te nemen naar de Locatie. Indien Bezoeker professionele opnameapparatuur meeneemt naar het Evenement en/of de Locatie, dan heeft Decathlon Premier Padel Rotterdam het recht om deze apparatuur voor de duur van het Evenement in beslag te nemen en reeds gemaakte opnames te wissen. 

 

6.6 Het is Bezoeker niet toegestaan om het Evenement in zijn geheel en/of uitgevoerde werken in het geheel op welke wijze ook te registreren. Indien Bezoeker hiermee in strijd handelt, dan heeft Decathlon Premier Padel Rotterdam het recht om deze registratie in beslag te nemen en naar eigen goeddunken te vernietigen, te gebruiken en/of te exploiteren. De door Bezoeker gemaakte registraties van een deel van het Evenement en/of een deel van uitgevoerde werken door middel van niet-professionele opnameapparatuur zijn strikt voor eigen gebruik en mogen op geen enkele wijze door Bezoeker worden geëxploiteerd en/of openbaar gemaakt worden. 

 

6.7 Het is Bezoeker niet toegestaan om (huis)dieren, glaswerk, plastic, blik, vuurwerk, etenswaren, drinkwaren, alcohol, drugs, wapens, paraplu’s, spandoeken, vlaggen, andere gevaarlijke objecten en objecten die geluidsoverlast veroorzaken mee te nemen naar het Evenement en/of mee te nemen naar de Locatie. 

 

6.8 Het is Bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers en aanwezig personeel tijdens het Evenement lastig te vallen en/of te hinderen. Het is Bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het Evenement en/of op Locatie in staat van openbare dronkenschap te verkeren en/of te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes. 

 

6.9 Indien Bezoeker tijdens het Evenement de Locatie verlaat, dan vervalt daarmee de geldigheid van het Toegangsbewijs. 

 

  

 

Artikel 7 Rechten Decathlon Premier Padel Rotterdam 

 

7.1 Decathlon Premier Padel Rotterdam behoudt zich voor en tijdens het Evenement het recht voor om Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen, indien Decathlon Premier Padel Rotterdam dit redelijkerwijs nodig acht voor de handhaving van de veiligheid en de openbare orde. 

 

7.2 Indien Bezoeker tekortschiet in de nakoming van enige verplichting op grond van de Overeenkomst, dan heeft Decathlon Premier Padel Rotterdam – zonder af te doen aan de reeds genoemde remedies ten behoeve van Decathlon Premier Padel Rotterdam – het recht om het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en/of Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker. 

 

7.3 Consumptiebonnen en/of -munten, die tijdens het Evenement zijn gekocht, zijn uitsluitend geldig tijdens het Evenement. 

 

7.4 De Speler, Artiest en Decathlon Premier Padel Rotterdam hebben het recht om het evenement in de ruimste zin van het woord te registreren, waaronder maar niet beperkt tot het maken van foto’s en het maken van beeld- en geluidsopnamen van het Publiek en Bezoeker(s). Daarnaast hebben de Speler, Artiest en Decathlon Premier Padel Rotterdam het recht om deze registratie in de ruimste zin van het woord te exploiteren, zoals maar niet beperkt tot het uitbrengen van LP’s, CD’s, DVD’s en het uitzenden door middel van derden van commercials. 

 

7.5 Indien Bezoeker voorkomt in deze opname(n) en/of het portret van Bezoeker hierin is vastgelegd, dan geeft Bezoeker hierbij de expliciete toestemming voor de exploitatie en/of openbaarmaking hiervan zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. 

 

  

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

8.1 Het bijwonen van het Evenement en/of het betreden van de Locatie geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van Bezoeker, met dien verstande dat Decathlon Premier Padel Rotterdam niet aansprakelijk is voor gehoorschade, zichtschade/blindheid, ander lichamelijk letsel en schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door het Publiek.  

8.2 Decathlon Premier Padel Rotterdam is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan Decathlon Premier Padel Rotterdam toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. 

8.3 De totale aansprakelijkheid van Decathlon Premier Padel Rotterdam wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot het bedrag dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Decathlon Premier Padel Rotterdam zal worden uitgekeerd. 

 

8.4 Aansprakelijkheid van Decathlon Premier Padel Rotterdam voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

 

8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 48 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Decathlon Premier Padel Rotterdam meldt. 

 

8.6 Indien Decathlon Premier Padel Rotterdam direct of indirect ondergeschikten van Decathlon Premier Padel Rotterdam, niet-ondergeschikten, hulppersonen en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Decathlon Premier Padel Rotterdam ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Premier Padel Rotterdam niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Premier Padel Rotterdam. 

 

8.7 Decathlon Premier Padel Rotterdam zal ernaar streven dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Decathlon Premier Padel Rotterdam is niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de schade die hieruit mocht voortvloeien voor Bezoeker. 

 

8.8 Bezoeker wordt geacht bekend te zijn met het repertoire en de uitvoeringen van Artiest. Decathlon Premier Padel Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze van uitvoeren door de Artiest en de lengte van het optreden door Artiest. 

 

8.9 In geval de Bezoeker het toegangsbewijs koopt van een derde –niet zijnde Decathlon Premier Padel Rotterdam – en deze derde om wat voor reden dan ook de kaarten niet aan de Bezoeker levert, is Decathlon Premier Padel Rotterdam op geen enkele wijze aansprakelijk, noch voor terugbetaling van reeds door de Bezoeker betaalde tickets, noch voor het alsnog leveren van een vervangend toegangsbewijs. 

 

8.10 Bezoeker zal Decathlon Premier Padel Rotterdam vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. Bezoeker zal aan Decathlon Premier Padel Rotterdam iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door Decathlon Premier Padel Rotterdam gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden. 

 

  

 

Artikel 9 Overmacht 

 

9.1 In geval van overmacht zal Decathlon Premier Padel Rotterdam het recht hebben om het Evenement te verplaatsen of te annuleren. 

 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Decathlon Premier Padel Rotterdam onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Decathlon Premier Padel Rotterdam jegens Bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Decathlon Premier Padel Rotterdam kan worden verlangd, zoals maar niet beperkt tot: niet toerekenbare tekortkoming van Decathlon Premier Padel Rotterdam of van personen waarvan Decathlon Premier Padel Rotterdam bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van Decathlon Premier Padel Rotterdam, werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(- dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van Decathlon Premier Padel Rotterdam, storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, pandemieën, oorlog en/of oorlogsdreiging, storingen in de geregelde aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van de Artiest op de dag van het optreden en/of het evenement; overlijden van een familielid van de Artiest; het tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de Artiest; de omstandigheden waardoor de Artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden, een verkeersongeval of verkeersopstopping) en/of waardoor het Evenement niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden. 

 

9.3 Indien Decathlon Premier Padel Rotterdam het Evenement in geval van overmacht annuleert, dan is Decathlon Premier Padel Rotterdam gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs, ongeacht de prijs die Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Dit recht op restitutie van Bezoeker bestaat gedurende acht weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement zou plaatsvinden bij een (voor)verkoopadres na overhandiging van een geldig, onbeschadigd Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement. 

 

9.4 Indien Decathlon Premier Padel Rotterdam het Evenement in geval van overmacht verplaatst naar een andere datum, dan is het Toegangsbewijs geldig voor die nieuwe datum. Indien Bezoeker op de nieuwe datum verhinderd is, dan heeft Bezoeker het recht om de restitutie van de entreeprijs te verzoeken. Decathlon Premier Padel is in dat geval gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs, ongeacht de prijs die Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Dit recht op restitutie van Bezoeker bestaat gedurende vier weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement zou plaatsvinden bij een (voor)verkoopadres na overhandiging van een geldig, onbeschadigd Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement. 

 

  

 

Artikel 10 Boetebeding 

 

Bij overtreding van enige verplichting van Bezoeker ingevolge het bepaalde in artikel 5, is Bezoeker, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een vrijwillige boete ter hoogte van € 5.000,00 ineens en € 1.000,00 per (door)verkocht Toegangsbewijs aan Decathlon Premier Padel Rotterdam verschuldigd, onverminderd enig ander aan Decathlon Premier Padel Rotterdam toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding. 

 

  

 

Artikel 11 Persoonsgegevens 

 

Indien Decathlon Premier Padel Rotterdam persoonsgegevens verwerkt van Bezoekers zal Decathlon Premier Padel Rotterdam dit doen in overeenstemming met de geldende regelgeving op het gebied van privacy. 

 

  

 

Artikel 12 Nietigheid 

 

De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert. Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die voortvloeien en/of verband houden met de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting van ieder ander forum worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

  

 

Artikel 13 Restitutie aanvragen 

 

Deze regeling is gebaseerd op de globale overeenkomst tussen ACM, consumentenbond en industrie over restituties en vouchers voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast. 

 

Deze voorwaarden zien uitsluitend op de verkoop van tickets die toegang bieden tot het evenement en nevenproducten zoals parkeertickets en lockers van Decathlon Premier Padel Rotterdam van Tribe Padel B.V. aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). 

 

De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets in de order. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen Tribe Padel B.V. en de Klant. 

De bestaande overeenkomst tussen Tribe Padel B.V. en de Klant betreffende de originele order, wordt daarmee ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele order geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende Evenement vervalt. Daartegenover staat dat de Klant recht heeft op de terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs inclusief de servicekosten in geld door Tribe Padel B.V. 

 

De terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs inclusief de servicekosten zal binnen 6 weken plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan. 

 

 

Artikel 14 Annulering en Terugbetaling

 

a. Klanten hebben geen recht op annulering/ wijzing van tickets voor evenementen georganiseerd door Decathlon Premier Padel Rotterdam.

b. Er worden geen restituties verstrekt voor aangekochte tickets, tenzij het evenement wordt geannuleerd door Decathlon Premier Padel Rotterdam.

 

nl_NLDutch